Можете да посетите новия ни сайт на адрес: www.ougeneralkarcov.com
ОУ "Генерал Карцов" с. Христо Даново, общ. Карлово
Можете да посетите новият сайт на нашето училище. Той се намира на адрес:

WWW.OUGENERALKARCOV.COM

"/>
    Просветното дело в с. Христо Даново започва в далечната 1887г. Тогава Евтим Радославов, родом от град Сопот, човек интелигентен и образован, обзавежда в собствената си къща училищна стая и сам купува необходимите училищни помагала и пособия. Тогавашното Министерство на Народното Просвещение разрешава откриването на училище в този частен дом. Първият учител в него се казва Павли Кантимирев.
   През 1928г. в селото започва работа Калчо Хаджиминев. Той развива огромна читалищна и просветна дейност и поема инициативата да организира населението на селото, което със собствени средства построява училище. Това се случва през 1932г.

"/>
"/>
   През учебната 2014/2015г. в училището се обучават и възпитават 232 деца и ученици от подготвителна група до 8 клас, като от 1 до 5 клас е организирано целодневно обучение. В училището работят 20 правоспособни и добре квалифицирани педагози.

   Проекти и програми, в които училището ни участва:

Проект УСПЕХ - "Да направим училището привлекателно за младите хора". Обща е целта  за  организиране свободното време на учениците, както и  откриването и развиването на индивидуалните способности на всяко дете.
Национална програма "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК", модул 2 "Осигуряване на допълнително обучение на деца от ПГ"
Проект "НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ" - по който обучаваме неграмотни и слабограмотни лица навършили 16 годишна възраст, повечето от които родители на наши ученици.
- Национална програма "ИКТ В УЧИЛИЩЕ", чрез която осъвременяваме и разширяваме технологичната материална база в училище.
- Програма "ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ - РОМСКИ ФОЛКЛОР", част от проект "Всеки ученик може да бъде отличник", която реализираме с помощта на Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”.
Национална програма "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ", мярка "Без свободен час" и мярка "Без отсъствие", в която са включени всички застрашени от отпадане ученици по различни причини . Чрез Мярка "Без свободен час" не допускаме свободни часове,което е важно както за мотивацията на учениците,така и за резултатите,които се постигат.Чрез мярка "Без отсъствие" се цели намаляването на безпричинните отсътвия, приети са мерки за недопускане на неизвинени отсъствия, както и стимулиращи мерки за учениците, на които са спирани детските надбавки през миналата учебна година.
 - Проект "КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" по ОП РЧР.
Free web counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg